- Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych - symbol cyfrowy zawodu 723103

Kwalifikacja: MOT.05 (obecnie MG.18 ) - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbywa się w ramach klasy wielozawodowej.

Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych realizują na terenie teoretyczne szkoły zajęcia ogólnokształcące, natomiast teoretyczne kształcenie  zawodowe podczas corocznych miesięcznych kursów dokształcających odbywających się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Zajęcia praktyczne uczniowie realizują u pracodawców (w warsztatach samochodowych). Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą.

Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę, na podstawie której staje się on pracownikiem młodocianym, a trzyletni okres nauki wlicza się uczniowi do stażu pracy i emerytury.

Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

  • częściowo odpłatnych kursach zawodowych

  • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

2) naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzamin zawodowego z kwalifikacji MOT.05 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł:

  • technika pojazdów samochodowych

po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji MOT.06 oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

  • w serwisach, warsztatach i stacjach kontroli pojazdów,

  • prowadzenie własnego warsztatu samochodowego.

Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły