-Technik BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - symbol cyfrowy zawodu 325509

 Kwalifikacja: MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien by przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwości zatrudnienia:

  • przedsiębiorstwa,

  • placówki szkoleniowe,

  • instytucje i organizacje prowadzące dział bezpieczeństwa i higieny pracy.