-Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych - symbol cyfrowy zawodu 343404

ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań

 • HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do BS II musi posiadać zaświadczenie o nauczaniu w zawodzie kucharz w BS I i uzyskaniu kwalifikacji HGT.02, która jest wspólna dla zawodów kucharz i technik żywienia.

Uczęszczając do branżowej szkoły II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Absolwent BS II po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji HGT.12 otrzymuje dyplom technika.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w zakresie kwalifikacji HGT.12 powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • ekspedycji potraw i napojów.

 Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:

 • szef kuchni, kucharz w restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych,
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
 •  menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
 • menager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • mistrz sztuki kulinarnej,
 • pracownik firmy cateringowej,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • prowadzić własną działalność.

ZAPISZ SIĘ