BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

 

Naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć absolwenci branżowej szkoły I stopnia. Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie odbywało się w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły – będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do branżowej szkoły II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Kształcenie w BS II trwa 2 lata.

Naukę może podjąć każdy uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia BS I i  zaświadczenie o zawodzie nauczanym w BS I, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w BS II. 

Zawody w BS II w Żarkach:

  • technik robót wykończeniowych w budownictwie

  • technik żywienia i usługa gastronomicznych.