Klasa wielozawodowa - Branżowa Szkoła I Stopnia

3.06.2019

W klasie wielozawodowej uczniowie mogą zdobyć zawody:

1. Mechanik pojazdów samochodowych - symbol cyfrowy zawodu 723103

Kwalifikacja: MOT.05 (obecnie MG.18 ) - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

2. Magazynier-logistyk - symbol cyfrowy zawodu 432106

Kwalifikacja: SPL.01 (obecnie AU.22  ) - Obsługa magazynów.

3. Sprzedawca - symbol cyfrowy zawodu 522301

Kwalifikacja: HAN.01 (obecnie AU.20  ) - Prowadzenie sprzedaży.

4. Cukiernik - symbol cyfrowy zawodu 751201

Kwalifikacja: SPC.01 (obecnie TG.04  ) - Produkcja wyrobów cukierniczych.

5. Monter sieci i instalacji sanitarnych - symbol cyfrowy zawodu 712618

Kwalifikacja: BUD.09 (obecnie BD.05 ) - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

6. Blacharz samochodowy - symbol cyfrowy zawodu 721306

Kwalifikacja: MOT.01 (obecnie MG.24 ) - Diagnozowanie i naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych.

7. Elektromechanik pojazdów samochodowych - symbol cyfrowy zawodu 741203

Kwalifikacja: MOT.02 (obecnie MG.12  ) - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

8. Ślusarz - symbol cyfrowy zawodu 722204

Kwalifikacja: MEC.08 (obecnie MG.20 ) - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.


Uczniowie klasy wielozawodowej realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia ogólnokształcące, natomiast teoretyczne kształcenie  zawodowe podczas corocznych miesięcznych kursów dokształcających odbywających się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Zajęcia praktyczne uczniowie realizują u pracodawców. Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą.

Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę, na podstawie której staje się on pracownikiem młodocianym, a trzyletni okres nauki wlicza się uczniowi do stażu pracy i emerytury.

Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

  • częściowo odpłatnych kursach zawodowych

  • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł technika po zdaniu egzaminu zawodowego oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.