Kucharz - Branżowa Szkoła I Stopnia

3.06.2019

Kucharz - symbol cyfrowy zawodu 512001

Kwalifikacja: HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań (obecnie TG.07 Sporządzanie potraw i napojów).

Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie kucharz realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia  ogólnokształcące i zawodowe oraz zajęcia praktyczne.

Każdy uczeń naszej szkoły jest pracownikiem młodocianym po zawarciu umowy o pracę jako pracownik młodociany z pracodawcą, a trzyletni okres nauki wlicza się do stażu pracy i emerytury.

Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

W naszej szkole mogą kształcić się uczniowie pełnoletni na dzień 1 września, ponieważ umożliwiamy odbywanie zajęć praktycznych na terenie szkoły bez umowy o pracę.

Do realizacji kształcenia praktycznego posiadamy pracownię gastronomiczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt, urządzenia i narzędzia.

Teoretyczne kształcenie zawodowe w zawodzie kucharz odbywa się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

  • bezpłatnych warsztatach, np.: "Festiwal pizzy", "Co w oleju pływa?",

  • częściowo odpłatnych kursach zawodowych,

  • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, barista, barman, carving i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;

2) sporządzania potraw i napojów;

3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji HGT.02 (obecnie TG.07) absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł:

  • technika żywienia i usług gastronomicznych

po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji HGT.12 (obecnie TG.16) - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

  • branża gastronomiczna

  • własna działalność gospodarcza.