- Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych - symbol cyfrowy zawodu 712618

ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacja: BUD.09 - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych odbywa się w ramach klasy wielozawodowej.

 • Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia  ogólnokształcące, natomiast teoretyczne kształcenie  zawodowe podczas corocznych miesięcznych kursów dokształcających odbywających się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.
 • Zajęcia praktyczne uczniowie realizują u pracodawców. Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą.
 • Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę, na podstawie której staje się on pracownikiem młodocianym, a trzyletni okres nauki wlicza się uczniowi do stażu pracy i emerytury.
 • Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

 • częściowo odpłatnych kursach zawodowych
 • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie montea sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych ;
 2. wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych;
 3. wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych.;
 4. wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
 5. wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.09 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł technika inżynierii sanitarnej po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.20 - "Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych" oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

 • firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo – montażowych, administracjach domów mieszkalnych;
 • prowadzenie własnej firmy instalacyjno-montażowej.

Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły

ZAPISZ SIĘ