-Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie - symbol cyfrowy zawodu 311219

ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • BUD.11 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

 • BUD.25 - Organizacja, kontrola i sporządzanie robót wykończeniowych w budownictwie.

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do BS II musi posiadać zaświadczenie o nauczaniu w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w BS I i uzyskaniu kwalifikacji BUD.11, która jest wspólna dla zawodów monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i technik robót wykończeniowych w budownictwie

Uczęszczając do branżowej szkoły II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Absolwent BS II po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.25 otrzymuje dyplom technika.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie w zakresie kwalifikacji BUD.25 powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
 • sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może pracować jako:

 • w licznych firmach budowlanych lub wykończeniowych,
 • w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane,
 • biurach projektowych
 • firmach wykonawczych zajmujących się wykonywaniem robót budowlanych szczególnie wykończeniowych,
 • prowadzić własną firmę.

ZAPISZ SIĘ