Warunki rekrutacji

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Terminy rekrutacji do klasy I branżowej szkoły I stopnia:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

          ZAPISZ SIĘ

     Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia od lekarza ogólnego
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia
 • wpłacenie wpisowego.

W zawodach kucharz i fryzjer przyjęty kandydat musi dostarczyć orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne (tzw. książeczkę sanepidowską) do 20 sierpnia br.  Bez badań lekarza medycyny pracy.

Punkty za egzamin ósmoklasisty:

 • wynik z języka polskiego - 100% x 0,35 = 35 pkt
 • wynik z matematyki - 100% x 0,35 = 35 pkt
 • wynik z języka obcego nowożytnego - 100% x 0,3 = 30 pkt

Punkty za świadectwo:

 • ocena z języka polskiego(za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z matematyki (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z informatyki (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z techniki (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • szczególne osiągnięcia - 18 pkt
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt
 • aktywność społeczna w tym na rzecz środowiska szkolnego , w szczególnosci w formie wolontariatu - 3 pkt.

 * za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym - 18pkt,

2) bardzo dobrym - 17pkt,

3) dobrym - 14pkt,

4) dostatecznym - 8pkt,

5) dopuszczającym - 2pkt.

 

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

       Terminy:

 • od ..... maja 2021r. do ..... czerwca 2021r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie  do szkoły wraz z dokumentami

       Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia od lekarza ogólnego
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy
 • wpłacenie wpisowego
 • 2 zdjęcia.