Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH

Szkoła prowadzi odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębne dla absolwentów szkoły podstawowej.

      Terminy:

 • od 13 maja do 25 czerwca 2019r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami
 • od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
 • 16 lipca 2019r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

1. Branżowa Szkoła I Stopnia

     Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia od lekarza ogólnego
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wpłacenie wpisowego.

 2. Liceum Ogólnokształcące z innowają e-sportową

    Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia od lekarza ogólnego
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wpłacenie wpisowego.

    Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej:

       Punkty za świadectwo:

 • ocena z języka polskiego(za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z matematyki (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z języka angielkiego (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z informatyki (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • szczególne osiągnięcia - 18 pkt
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt
 • aktywność społeczna - 3 pkt

       Punkty za egzamin ósmoklasisty:

 • wynik z języka polskiego - 100% x 0,35 = 35 pkt
 • wynik z matematyki - 100% x 0,35 = 35 pkt
 • wynik z języka obcego nowożytnego - 100% x 0,35 = 35 pkt

      Max: 200pkt

   Kryteria dla absolwentów gimnazjum:

       Punkty za świadectwo:

 • ocena z języka polskiego(za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z matematyki (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z języka angielkiego (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z informatyki (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • szczególne osiągnięcia - 18 pkt
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt
 • aktywność społeczna - 3 pkt

       Punkty za egzamin gimnazjalny:

 • wynik z języka polskiego - 100% x 0,2 = 20 pkt
 • wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie - 100% x 0,2 = 20 pkt
 • wynik z matematyki - 100% x 0,2 = 20 pkt
 • wynik z przedmiotów przyrodniczych - 100% x 0,2 = 20 pkt
 • wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - 100% x 0,2 = 20 pkt

      Max: 200 pkt

       *za oceny wyrażone w stopniu: 1)celującym - 18kt, 2)bardzo dobrym - 17pkt, 3)dobrym - 14pkt, 4)dostatecznym - 8pkt, 5)dopuszczającym - 2pkt.

DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

       Terminy:

 • od 13 maja do 25 czerwca 2019r. - złożenie wniosku o przyjęcie  do szkoły wraz z dokumentami

       Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia od lekarza ogólnego
 • wpłacenie wpisowego

 Policealne Studium Zawodowe

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia od lekarza ogólnego
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy
 • wpłacenie wpisowego