- Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych — symbol cyfrowy zawodu 741203

ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacja: MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych odbywa się w ramach klasy wielozawodowej.

 • Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia  ogólnokształcące, natomiast teoretyczne kształcenie  zawodowe podczas corocznych miesięcznych kursów dokształcających odbywających się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.
 • Zajęcia praktyczne uczniowie realizują u pracodawców (w warsztatach samochodowych). Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą.
 • Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę, na podstawie której staje się on pracownikiem młodocianym, a trzyletni okres nauki wlicza się uczniowi do stażu pracy i emerytury.
 • Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

 • częściowo odpłatnych kursach zawodowych
 • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
 2. diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
 3. wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzamin zawodowego z kwalifikacji MOT.02 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły, absolwent może uzyskać tytuł technika pojazdów samochodowych po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji MOT.06 oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

 • w zakładach branży motoryzacyjnej, zwłaszcza w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów oraz wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły

ZAPISZ SIĘ