-Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających - symbol cyfrowy zawodu 722307

ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacja: MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających

 • Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie operator obrabiarek skrawających realizują na terenie szkoły zajęcia teoretyczne ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe.
 • Zajęcia praktyczne uczniowie realizują u pracodawców (w zakładach metalowych). Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą.
 • Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę, na podstawie której staje się pracownikiem młodocianym, a trzyletni okres nauki wlicza się uczniowi do stażu pracy i emerytury.
 • Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Teoretyczne kształcenie zawodowe w zawodzie operator obrabiarek skrawających odbywa się na terenie szkoły w pracowni obrabiarek sterownych numerycznie wyposażonej w nowoczesne urządzenia i narzędzia oraz pomoce dydaktyczne.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na

 • częściowo odpłatnych kursach zawodowych
 • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 2. wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 3. wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z jednej kwalifikacji absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł:

 • technika mechanika

po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji MEC.09 - "Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń" oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące procesy obróbki skrawaniem.

Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły

ZAPISZ SIĘ