- Cukiernik

Cukiernik — symbol cyfrowy zawodu 751201

ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacja: SPC.01 - Produkcja wyrobów cukierniczych.

Kształcenie w zawodzie cukiernik odbywa się w ramach klasy wielozawodowej.

 • Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie cukiernik realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia ogólnokształcące, natomiast zawodowe kształcenie teoretyczne podczas corocznych miesięcznych kursów dokształcających odbywających się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.
 • Zajęcia praktyczne uczeń realizuje u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, dzięki której uczeń staje się on pracownikiem młodocianym. Trzyletni okres nauki wlicza się uczniowi do stażu pracy i emerytury.
 • Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą. Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

 • częściowo odpłatnych kursach zawodowych
 • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych;
 2. magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych;
 3. sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych;
 4. wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji  SPC.01 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły, absolwent może uzyskać tytuł:

 • technika technologii żywności

po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji  SPC.07 oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopni,a mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

 • w cukierniach,
 • punktach cukierniczych i pracowniach, 
 • w hotelach i marketach,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły

ZAPISZ SIĘ