Lekcja: ENTER

W styczniu br. nasza szkoła dołączyła do projektu "Lekcja: Enter”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

To projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Podczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

  1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów
  2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii
  3. korzystać z aktywizujących metod nauczania
  4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  5. tworzyć własne treści cyfrowe.

Szkolenia będą realizowane przez nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach  następujących grup przedmiotowych:
       •    edukacja wczesnoszkolna
       •    humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    matematyczno- przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

20 stycznia 2021r. nasza szkoła zawarła porozumienie z firmą LECHAA Consulting Sp. z o.o. w celu realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu grantowego "Śląskie z TIK".

Szkolenie nauczycieli trwa 40 godzin lekcyjnych podzielonych na 8 modułów:

1. Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne.

2. Lekcja w sieci - dobierz urządzenia, platformę, aplikacje.

3. Ze smartfonem na lekcji.

4. Tworzymy własne e-materiały.

5. Jak wykorzystać TIK na lekcji? - wprowadzenie do opracowania własnych scenariuszy lekcji - muduł online.

6. Przygotowujemy scenariusze lekcji.

7. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami TIK.

8. Omawiamy przeprowadzone zajęcia.

Naszą szkołę w projekcie będzie reprezentować pięć nauczycielek.

 

Lekcja: ENTER podsumowanie realizacji w roku szk. 2020/2021

W projekcie Lekcja: ENTER brało udział pięciu nauczycieli naszej szkoły, w tym przedstawiciel kadry kierowniczej. W okresie od lutego do końca czerwca każdy z uczestników zrealizował 40 godzin dydaktycznych szkoleń online. 

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w pracy edukacyjnej.

Każdy z uczestników podczas realizacji projektu opracował i opublikował na platformie dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK, przeprowadził dwie lekcje otwarte - obserwowane przez Dyrektora szkoły. Trzech nauczycieli brało udział w trzech spotkaniach Międzyszkolnej Sieci Współpracy w ramach której opublikowaliśmy 3 scenariusze lekcji z TIK, opracowane przez nauczycieli oraz nagrania dwóch lekcji otwartych.

Na zakończenie szkoleń, każdy nauczyciel otrzymał zaświadczenie ukończenia szkolenia "Lekcja: ENTER".

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia trwałości efektów projektu poprzez:

  • przeprowadzenie w szkole przez każdego nauczyciela biorącego udział w szkoleniu, w ciągu 1 roku od dnia zakończenia udziału w szkoleniu, co najmniej 2 lekcji otwartych dla nauczycieli swojej szkoły lub innych szkół, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu, z wykorzystaniem TIK oraz e-zasobów w nauczaniu z każdej grupy przedmiotów,
  • korzystanie z TIK i e-zasobów edukacyjnych na zajęciach edukacyjnych realizowanych przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniu, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w ciągu 1 roku od dnia zakończenia udziału w szkoleniach,
  • uczestniczenie nauczycieli szkoły w konferencjach i innych szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, w ciągu 3 kolejnych lat szkolnych od zakończenia udziału w szkoleniu.