- Sprzedawca

Sprzedawca — symbol cyfrowy zawodu 522301

ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacja: HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży.

Kształcenie w zawodzie sprzedawca odbywa się w ramach klasy wielozawodowej.

 • Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie sprzedawca realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia ogólnokształcące, natomiast teoretyczne kształcenie zawodowe uczniowie podczas corocznych miesięcznych kursów dokształcających odbywających się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.
 • Zajęcia praktyczne uczniowie realizują u pracodawców. Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą.
 • Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę, na podstawie której staje się on pracownikiem młodocianym, a trzyletni okres nauki wlicza się uczniowi do stażu pracy i emerytury.
 • Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

 • częściowo odpłatnych kursach zawodowych
 • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 2. przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji HAN.01 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły, absolwent może uzyskać tytuł technika handlowca po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji HAN.02 - "Prowadzenie działań handlowych" oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

 • sklepy, kioski, supermarkety,
 • inne miejsca, w których odbywają się transakcje kupna i sprzedaży bezpośredniej,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły

ZAPISZ SIĘ