- Piekarz

Piekarz — symbol cyfrowy zawodu 751204

ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacja: SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich.

Kształcenie w zawodzie piekarz odbywa się w ramach klasy wielozawodowej.

 • Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie piekarz realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia ogólnokształcące, natomiast teoretyczne kształcenie zawodowe uczniowie podczas corocznych miesięcznych kursów dokształcających odbywających się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.
 • Zajęcia praktyczne uczniowie realizują u pracodawców. Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą.
 • Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę, na podstawie której staje się on pracownikiem młodocianym, a trzyletni okres nauki wlicza się uczniowi do stażu pracy i emerytury.

Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

 • częściowo odpłatnych kursach zawodowych
 • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenia w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich:

 1. magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
 2. przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich;
 3. dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
 4. przeprowadzania rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa;
 5. ekspedycji gotowych wyrobów.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji SPC.03 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł technika technologii żywności po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji SPC. "Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych" oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

 • piekarnie
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły

ZAPISZ SIĘ