Warunki rekrutacji

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Terminy rekrutacji do klasy I branżowej szkoły I stopnia:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 13 maja 2024r. do 17 czerwca 2024r. do godz. 15.00.

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  od 21 czerwca 2024r. do 15 lipca 2024r. do godz. 15.00.

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 lipca 2024r.

 • W terminie od 12 lipca 2024r. do 18 lipca 2024r. do godz. 15.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 19 lipca r. do godz. 14.00.

ZAPISZ SIĘ

     Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy
 • 2 zdjęcia
 • wpłacenie wpisowego.

W zawodach kucharz i fryzjer przyjęty kandydat musi dostarczyć orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne (tzw. książeczkę sanepidowską) do 20 sierpnia br.  Bez badań lekarza medycyny pracy.

Punkty za egzamin ósmoklasisty:

 • wynik z języka polskiego - 100% x 0,35 = 35 pkt
 • wynik z matematyki - 100% x 0,35 = 35 pkt
 • wynik z języka obcego nowożytnego - 100% x 0,3 = 30 pkt

Punkty za świadectwo:

 • ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z matematyki (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z informatyki (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z techniki (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • szczególne osiągnięcia - 18 pkt
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt
 • aktywność społeczna w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.

 * za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym - 18 pkt,

2) bardzo dobrym - 17 pkt,

3) dobrym - 14 pkt,

4) dostatecznym - 8 pkt,

5) dopuszczającym - 2 pkt.

 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

        Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kandydaci do klasy I — świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
 • kandydaci do klasy II — świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia od lekarza ogólnego
 • wpłacenie wpisowego
 • 2 zdjęcia.

 ZAPISZ SIĘ