Warunki rekrutacji

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Terminy rekrutacji do klasy I branżowej szkoły I stopnia:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2022 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 29 lipca 2022 r.
 • W terminie od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.
 • Nieprzedłożenie do 23 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

   ZAPISZ SIĘ

     Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia od lekarza ogólnego
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia
 • wpłacenie wpisowego.

W zawodach kucharz i fryzjer przyjęty kandydat musi dostarczyć orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne (tzw. książeczkę sanepidowską) do 20 sierpnia br.  Bez badań lekarza medycyny pracy.

Punkty za egzamin ósmoklasisty:

 • wynik z języka polskiego - 100% x 0,35 = 35 pkt
 • wynik z matematyki - 100% x 0,35 = 35 pkt
 • wynik z języka obcego nowożytnego - 100% x 0,3 = 30 pkt

Punkty za świadectwo:

 • ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z matematyki (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z informatyki (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • ocena z techniki (za ocenę celującą) - 18 pkt
 • szczególne osiągnięcia - 18 pkt
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt
 • aktywność społeczna w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.

 * za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym - 18 pkt,

2) bardzo dobrym - 17 pkt,

3) dobrym - 14 pkt,

4) dostatecznym - 8 pkt,

5) dopuszczającym - 2 pkt.

 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

        Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kandydaci do klasy I — świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
 • kandydaci do klasy II — świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia od lekarza ogólnego
 • wpłacenie wpisowego
 • 2 zdjęcia.

 ZAPISZ SIĘ