Aktywna Tablica 2020

W październiku 2020r. nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna Tablica".

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Rozporządzenie Rady Ministrów - Aktywna Tablica

Jako szkoła ponadpodstawowa uzyskaliśmy wsparcie finansowe na zakup 5 laptopów, które już są wykorzystywane przez nauczycieli podczas prowadzenia zajęć eduakcyjnych w formie zdalnej na platformie TEAMS.

1. E-koordynator: Beata Błaszczyk

Zarządzeniem Dyrektora szkoły na e-koordynatora programu Aktywna Tablica w naszej szkole wyznaczona została Pani Beata Błaszczyk. Do zadań e-koordynatora należy opracowanie harmonogramu oraz koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole

2. Zespoły samokształceniowe: 

 • zespół przedmiotów ogólnokształcących - przewodnicząca Beata Błaszczyk
 • zespół przedmiotów zawodowych - przewodnicząca Justyna Szczepańska

W ramach zespołów samokształceniowych nauczyciele wymieniali się informacjami o narzędziach TIK stosowanych podczas zajęć. Nauczyciele korzystali z lekcji otwartych, szczególnie nagrań, oraz scenariuszy publikowanych na platformie moodle w Sieci współpracy.

3. Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli:

 • I spotkanie zorganizowane przez RODN "WOM" w Katowicach odbyło się 27 stycznia 2021r. - uczestnicy: e-koordynator, 2 nauczycieli
 • II spotkanie zorganizowane przez RODN "WOM" w Katowicach odbyło się 17 marca 2021r. - uczestnicy: e-koordynator, 2 nauczycieli
 • III spotkanie zorganizowane przez RODN "WOM" w Katowicach odbyło się 7 czerwca 2021r. - uczestnicy: e-koordynator, 2 nauczycieli

W trzech spotkaniach Międzyszkolnej Sieci Współpracy zorganizowanej przez WOM w Katowicach uczestniczył e-koordynator oraz 2 nauczycieli. Uczestnicy sieci przekazywali nauczycielom publikowane na platformie moodle WOM Katowice scenariusze lekcji oraz informowali o lekcjach otwartych. Szczególym zainteresowaniem cieszyły się publikowane nagrania lekcji otwartych.

4. Udział nauczycieli w szkoleniach i konferencjach z zakresu zastosowania TIK w nauczaniu:

 • "Szkolenie w zaresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, funkcji i urządzeń i oprogramowania oraz stosowania TIK w szkole" - 12.01.21r. - 4 nauczycieli
 • "Otwarte dane w pracy nauczyciela - zasoby" 09.02.21r. - 5 nauczycieli
 • "Zasady tworzenia scenariusza lekcji zdalnej" 16.02.21r. - 6 nauczycieli
 • "Zastosowanie TIK w nauczaniu" 18.02.21r. - 21 nauczycieli
 • "Prezentacja multimedialna narzędziem pracy nauczyciela" - 04.03.21r. - 1 nauczyciel
 • "Wykorzystanie wirtualnych organizarów w pracy nauczyciela przyrody i przedmiotów przyrodniczych" - 19.03.21r. - 1 nauczyciel
 • "Edykaja spersonalizowana na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych" - 24.03.21r. - 1 nauczyciel

5. Lekcje z zastosowaniem TIK:

    a) Podczas nauki zdalnej wszystkie lekcje realizowane są z zastosowaniem TIK

    b) Zajęcia edukacyjne z zastosowaniem TIK w formie stacjonarnej (od momentu przywrócenia    nauczania stacjonarnego):

 • I F/M/WZ: chemia, historia, informatyka, EdB, matematyka
 • II A: chemia, zajęcia z wychowawcą, matematyka, j.angielski, j.polski
 • II B: historia, zajęcia z wychowawcą, matematyka, j.angielski, podstawy przedsiębiorczości
 • III K/WZ: zajęcia z wychowawcą, matematyka, WOS, j.angielski, j.polski

6. Scenariusze lekcji z zastosowaniem TIK:

       Matematyka BSI Żarki - opracowany przez Panią Małgorzatę Marecką

       Fizyka BSI Żarki - opracowany przez Panią Małgorzatę Pavlenko

       Chemia BSI Żarki - oprcowany przez Panią Beatę Błaszczyk

Scenariusze zostały opublikowane na platformie Międzyszkolnej Sieci Współpracy.

7. Lekcje otwarte z zastosowaniem TIK:

 • j.angielski - lekcja została przeprowadzona 31 marca 2021r. przez Panią Monikę Wcisło

      J. angielski BSI Żarki scenariusz

 • EdB - lekcja została przeprowadzona 13 maja 2021r, przez Pana Janusza Nowaka.

      EdB BSI w Żarkach scenariusz

Nagrania lekcji otwartych oraz scenariusze zostały opublikowane na platformie Międzyszkolnej Sieci Współpracy.

8. Projekt Lekcja: ENTER - 5 nauczycieli

9. Przykładowe materiały, linki do stron, które można wykorzystać na lekcjach z TIK:

    Learningapps

    Genially

    Doświadczenia chemiczne - Pazdro

    Układ okresowy Ptable

    Quizizz

    Biblioteka POLONA lektury ponadpodstawowe

    Wolne_lektury

    Kwalifikacje_w_zawodzie

    Testy_egzaminzawodowy

    Canva

    Padlet

    Wordwall

    Nearpod

    Mentimeter

10. Podsumowanie realizacji programu Aktywna Tablica w roku szkolnym 2020/2021:

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” - edycja 2020 uzyskaliśmy wsparcie finansowe na zakup pięciu laptopów.

Realizacja zadań: 

 • siedmiu nauczycieli uczestniczyło w co najmniej dwóch konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 • trzech nauczycieli uczestniczyło w trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli;
 • zorganizowano dwie lekcje otwarte w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli;
 • opublikowano trzy scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, jako formę dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami;
 • na szkolnego e-koordynatora wyznaczono Panią Beatę Błaszczyk, która koordynowała działania w zakresie stosowania TIK w szkole;
 • powołano nauczycielskie zespoły samokształceniowe, które wspierały dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 • w każdym oddziale szkoły przeprowadzono więcej niż 5 godzin zajęć edukacyjnych w każdym tygodniu nauki w roku szkolnym 2020/2021 podczas realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu.


Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowania nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się.

Udział naszej szkoły w programie Aktywna Tablica 2020 zbiegł się z okresem nauczania zdalnego z powodu pandemii koronawirusa. Sytuacja ta niejako zmusiła nauczycieli do zmiany metod pracy. Wszyscy nauczyciele naszej szkoły prowadzili zajęcia lekcyjne na platformie MS Teams do czego wykorzystywali m. in. laptopy z oprogramowaniem, zakupione w ramach programu. Do wprowadzania nowych zagadnień, podsumowania działów, utrwalania  i sprawdzania wiadomości korzystali z różnych aplikacji, stron, quizów, filmów, epodręczników oraz materiałów przygotowywanych samodzielnie. Umiejętności cyfrowe nauczycieli znacznie się zwiększyły dzięki udziałowi w szkoleniach, w tym projekcie Lekcja ENTER, obserwacji lekcji otwartych, działaniu w zespołach samokształceniowych oraz wymianie doświadczeń. Umiejętności sprawnego posługiwania się technologią informacyjną zdobytą podczas nauczania zdalnego z powodzeniem przeniesiono na nauczanie hybrydowe i stacjonarne. Nauczyciele podczas lekcji chętnie korzystają z tablic multimedialnych i monitorów interaktywnych znajdujących się w pracowniach. Uczniowie są bardziej aktywni podczas lekcji, angażowani do wykonywania zadań z wykorzystaniem telefonów komórkowych, bardziej samodzielni i odpowiedzialni za efekty własnego uczenia się.

Stosowanie TIK podczas zajęć spowodowało, że lekcje stały się ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla uczniów. Uczniowie, nawet słabsi, chętniej uczestniczą w lekcjach podczas których mogą uczyć się korzystając z różnorodnych narzędzi. Dzięki temu szybciej i lepiej przyswajają i utrwalają nawet trudne zagadnienia.

Podsumowując stwierdzamy, że nowoczesne technologie zwiększają motywację zarówno uczniów jak i nauczycieli w procesie edukacyjnym. Efekty są zdecydowanie pozytywne.

Charakterystyka problemów i barier w realizacji Programu.

Podczas realizacji programu Aktywna Tablica w okresie nauczania zdalnego nasza szkoła napotkała kilka problemów. Jednym z nich był zróżnicowany poziom umiejętności uczniów i nauczycieli w pracy z wykorzystaniem TIK. Nauczyciele swoje kompetencje poszerzali poprzez udział w  szkoleniach, natomiast uczniów wspierali nauczyciele o większych umiejętnościach lub w miarę możliwości rodzice. W konsekwencji w miarę pracy z technologią i nabieraniem doświadczenia, praca ta stawała się coraz sprawniejsza i wydajniejsza.

Kolejną barierą były problemy z przepustowością, awaryjnością sieci zarówno po stronie uczniów jak i nauczycieli. W pojedynczych przypadkach występowała konieczność współdzielenia sprzętu potrzebnego do edukacji zdalnej przez większą liczbę osób w rodzinach lub brak dostępu do internetu. Z tymi problemami radziliśmy sobie we współpracy z rodzicami i organem prowadzącym, np. poprzez wypożyczanie laptopów.

Problemy te zniknęły w momencie przywrócenia nauczania stacjonarnego, na terenie szkoły wszyscy mają dostęp do szerokopasmowego internetu.

Ocena stopnia realizacji przez szkołę zadań wynikających z udziału w Programie.

Szkoła w roku szk. 2020/2021 zrealizowała wszystkie zadania wynikające z udziału z programie Aktywna Tablica.

W styczniu br. szkoła dołączyła również do projektu Lekcja ENTER zawierając porozumienie z firmą Lechaa Consulting Sp. z o. o. Do chwili obecnej wszyscy nauczyciele przeprowadzili lekcje otwarte i nadal uczestniczą w zdalnych szkoleniach w ramach ww. projektu.