POWER VET 2017

 „Polak, Niemiec dwa bratanki – do kuchni i do budowlanki”

W roku szkolnym 2017/2018 szesnastoosobowa grupa uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uczestniczyła w realizacji projektu „Polak, Niemiec dwa bratanki – do kuchni i do budowlanki” 2016-1-PL01-KA102-023402 z programu POWER VET. W ramach projektu uczniowie wyjechali do Niemiec na praktyki zagraniczne w dniach od 15 października do 4 listopada 2017r.           

Udział w projekcie ułatwi uczestnikom w przyszłości rozpoczęcie funkcjonowania na rynku pracy, wpłynie pozytywnie na rozwój cech przedsiębiorczości (efektywność, operatywność, przebojowość), które ułatwią zakładanie własnej działalności gospodarczej, poszerzy wiedzę i umiejętności oraz kompetencje zawodowe uczniów, ułatwi im rozwój zawodowy oraz rozwinie umiejętność pracy w zespole międzynarodowym.

Pierwszym etapem projektu był proces rekrutacji uczestników. Kandydaci byli zobowiązani złożyć odpowiednią dokumentację zawierającą: CV, podanie (zwierające oczekiwania związane z praktykami, plan wykorzystania zdobytej na stażach wiedzy, zaplanowanie własnej ścieżki kariery oraz opis motywacji do udziału w projekcie). Komisja rekrutacyjna brała pod uwagę frekwencję oraz średnią ocen z zakończonego przed rekrutacją semestru, opinię samorządu szkolnego oraz opinię pedagogiczno-wychowawczą z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i sytuacji rodzinnej zgodnie z polityką wyrównywania szans edukacyjnych, opinię instruktora praktycznej nauki zawodu, aktywność i zaangażowanie kandydatów w działania szkoły i poza szkołą. Uczniowie uczestniczyli w rozmowach kwalifikacyjnych, podczas których kandydaci musieli przedstawić własną osobę (w języku niemieckim), odpowiedzieć na dwa pytania (w języku polskim) w zakresie własnych motywacji do udziału w projekcie.

Spośród uczniów branżowej szkoły I stopnia komisja rekrutacyjna wybrała 16 uczniów klas II i III w zawodach kucharz (4 osoby), fryzjer (3 osoby) i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (9 osób), którzy uzyskali największą liczbę punktów.

W połowie września rozpoczął się cykl zajęć opracowanych przez koordynatora projektu przygotowujących młodzież do wyjazdu. Program obejmował przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Uczniowie uczestniczyli w 30 godzinnym kursie języka niemieckiego, 10 godzinnych zajęciach przygotowania kulturowego oraz 4 godzinnych zajęciach przygotowania pedagogicznego.

   

W dniu 15.10.2017r. uczniowie wraz z opiekunami Panem Markiem Wojtasikiem oraz Panią Mileną Lamch wyjechali do Schkeuditz.

Po przybyciu na miejsce uczniowie i opiekunowie zostali przywitani przez przedstawiciela Firmy Vitalis i zakwaterowani w ośrodku. Organizacja przyjmująca zapewniła uczestnikom transport lokalny (bilety na autobusy oraz pociągi dla uczestników) oraz zakwaterowanie  i wyżywienie.

Drugiego dnia uczniom zostały podane szczegółowe informacje na temat spraw organizacyjnych, regulaminu miejsca pobytu oraz miejsca praktyk. Następnie zwiedzili Lipsk.

 

Kucharze odbywali staże w firmie Catering Domizil, monterzy w firmie Bau Vitalis GW, a fryzjerki w Salonie Angelika Schur. Uczniowie pracowali 8 godzin dziennie, zapoznając się z zasadami miejsca pracy, techniką oraz metodami pracy w danej firmie. Pracodawcy u których uczniowie odbywali praktyki byli bardzo zadowoleni z ich pracy.

 

Program praktyk został przygotowany przez instruktorów zajęć praktycznych, lokalnych pracodawców oraz partnerów projektu, dla w/w zawodów pod kątem potrzeb regionalnego rynku usługowego. Został on zaakceptowany przez instruktorów praktycznej nauki zawodu pracujących w Branżowej Szkole I Stopnia w Żarkach oraz lokalnych właścicieli firm. Możliwość jego realizacji została potwierdzona przez Partnera. Program stażu obejmował: zapoznanie się z miejscem odbywania praktyk, m. in. instruktorem, zasadami BHP obowiązującymi w pracy, uzyskanie informacji o planowanym przebiegu pracy, stanowiskach pracy. Podczas przebiegu praktyk program był realizowany zgodnie z harmonogramem.

Czas wolny po pracy oraz weekendy uczniowie spędzali na zwiedzaniu. Organizacja przyjmująca zapewniła naszej młodzieży dwudniową wycieczkę do Berlina (21-22.10.2017r.). Uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję poznać najważniejsze zabytki miasta. 29 października br. młodzież wzięła udział w wycieczce do Drezna.

 

 Na zakończenie stażu każdy z uczestników otrzymał od organizacji pośredniczącej certyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz dokument Europass Mobilność potwierdzający odbycie stażu z wyszczególnionymi: instytucją pracodawcy oraz nabytymi umiejętnościami w danym zawodzie.

Udział w projekcie „Polak, Niemiec dwa bratanki – do kuchni i do budowlanki” 2016-1-PL01-KA102-023402 z programu POWER VET zwiększył umiejętności zawodowe uczniów oraz pogłębił posiadaną przez nich wiedzę, niezbędną do wykonywania uczonego zawodu, umożliwił naszej młodzieży poznanie zasad działania firm zagranicznych związanych z ich profilem kształcenia oraz porównanie technik i metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi w innych krajach europejskich.

Uczestnicy projektu otrzymują certyfikaty potwierdzające przygotowanie językowe i kulturowe oraz udział w praktykach zagranicznych.