PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Warunki przyjęcia do naszych szkół:
 

 DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH

1. liceum ogólnokształcące z innowacją e-sportową

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 • trzy fotografie,

 • podanie o przyjęcie do szkoły,

 • zaświadczenie lekarskie,

 • wpłacenie wpisowego.

Nabór elektroniczny w systemie VULCAN

 

2. branżowa szkoła I stopnia 

w zawodach wymienionych w zakładce PEŁNA ORERTA KSZTAŁCENIA

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 • trzy fotografie,

 • podanie o przyjęcie do szkoły,

 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu

 • wpłacenie wpisowego. 

Nabór elektroniczny w systemie VULCAN

 

3. gimnazjum dla młodzieży z oddziałami przysposabiającymi do pracy (klasa III)

 • ukończone 15 lat (najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ukończonych klas gimnazjum,

 • podanie o przyjęcie do szkoły,

 • opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o przyjęcie ucznia do oddziału przysposabiającego do zawodu - dotyczy uczniów niepełnoletnich

 • podpisana umowa na przygotowanie do wykonywania określonej pracy

 • trzy fotografie,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu.

 

PROPOZYCJE DLA DOROSŁYCH 

1. policealne studium zawodowe

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 • podanie o przyjęcie do szkoły,

 • trzy fotografie,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu,

 • wpłacenie wpisowego.

 

2. kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

 

Pliki do pobrania