Lepszy start w zawodową przyszłość

 

1. Podsumowanie projektu "Lepszy start w zawodową przyszłość"

    Realizację projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość” nasza szkoła rozpoczęła 1 września 2018r. Celem głównym projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego poprzez podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych 40 uczniów i uczennic dzięki kursom/szkoleniom zawodowym oraz stażom w przedsiębiorstwach oraz poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji 3 nauczycieli zawodu dzięki kursom/szkoleniom i praktykom zawodowym w przedsiębiorstwach oraz poprzez rozwój współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym i doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w terminie 1.09.2018-31.08.2020r.

     Do projektu łącznie zostało zrekrutowanych 55 uczniów (37M, 18K) w zawodach kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz klasy wielozawodowej.

       40 uczniów objętych zostało doradztwem zawodowym.

    10 uczniów uczestniczyło w kursie „Kierowca operator wózka jezdniowego”, który zakończył się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Częstochowie. W kursie „Rusztowania budowlano-montażowe, metalowe – montaż i demontaż” także wzięło udział 10 uczniów. Po zakończonym kursie uczestnicy przystąpili do egzaminu przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Dla 10 uczniów zorganizowano również kurs „Murarz-tynkarz”.

     Dla uczniów w zawodzie kucharz zorganizowano dwa kursy: „Barman” dla 12 osób i „Barista” dla 6. Dla fryzjerów odbyły się trzy szkolenia: „Wizaż”, „Przedłużanie włosów” i „Kurs fryzjerski”, każdy dla 8 uczniów. Kursy zakończyły się egzaminami przed komisją Regionalnego Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji w Katowicach.

     Dla 10 uczniów klasy wielozawodowej został zorganizowany kurs „Operator CNC-obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie”. Kurs zakończył się egzaminem przed komisją Regionalnego Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji w Katowicach.

      11 fryzjerów i 9 kucharzy odbyło staże u pracodawców.

Łącznie do projektu zostało zrekrutowanych 55 uczniów, w tym:

 • 40 objęto doradztwem zawodowym,
 • 20 ukończyło staże u pracodawców,
 • 51 uczestniczyło przynajmniej w jednym szkoleniu,
 • 1 zrezygnował z udziału w projekcie ze względu na pandemię.

54 uczestników zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką podnoszenia kwalifikacji.

      W projekcie uczestniczyli również nauczyciele przedmiotów zawodowych: gastronomicznych i fryzjerskich. 2 nauczycieli przedmiotów gastronomicznych uczestniczyło w kursach: „System analizy zagrożeń HACCP” oraz „Gluten free”. 2 osoby odbyły praktykę zawodową. Nauczyciel przedmiotów zawodowych fryzjerskich uczestniczył w kursach/szkoleniach: „Fryzjer”, „”Perukarstwo”, „Wizaż I stopnia”, „Wizaż II stopnia”, „Przedłużanie włosów” oraz „Wizaż i stylizacja”.  1 nauczyciel uczestniczył w praktyce zawodowej. Łącznie w projekcie wzięło udział 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

      Z projektu zostało zakupione wyposażenie do pracowni: gastronomicznej, fryzjerskiej i rysunku technicznego i technologii mechanicznej.

     Realizacja projektu powinna zakończyć się 31 sierpnia 2020r, ale została przedłużona z powodu pandemii koronawirusa do 30 listopada 2020r.

2. Szkolenia nauczycieli

Projekt "Lepszy start w zawodową przyszłość" miał na celu doskonalenie umiejętności, nabywanie nowych kompetencji i kwalifikacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych naszej szkoły. Projekt przewidywał przeszkolenie 3 osób.

Szkolenia nauczycieli:

 • Kurs "Gluten free" trwający 8 godzin, który odbył się  3 kwietnia 2019r. ukończyły dwie nauczycielki przedmiotów gastronomicznych,
 • Kurs "System analizy zagrożeń HACCP" trwający 16 godzin, który odbył się w dnich 9-11 kwietnia 2019r. również ukończyły dwie nauczycielki,
 • Dziesięciomiesięczne szkolenie w zakresie "Wizaż i stylizacja" od 9 października 2019r. do 26 czerwca 2020r. ukończyła jedna nauczycielka przedmiotów fryzjerskich,
 • Kurs "Pzedłużanie włosów", trwający 10 godzin, który odbył się w dniach 13-15 stycznia 2020r. ukończyła jedna nauczycielka przedmiotów fryzjerskich,
 • Kurs "Wizaż I stopnia" - 20 godzin - 21-22 stycznia 2020r. ukończyła jedna nauczycielka przedmiotów fryzjerskich, 
 • Kurs "Wizaż II stopnia" - 20 godzin - 23-24 stycznia 2020r. ukończyła jedna nauczycielka przedmiotów fryzjerskich, 
 • Kurs "Perukarstwo" - 10 godzin-5 lutego 2020r. ukończyła jedna nauczycielka przedmiotów fryzjerskich, 
 • Kurs fryzjerski - 120 godzin - 8 września - 15 października 2020r. ukończyła jedna nauczycielka przedmiotów fryzjerskich.

Praktyki zawodowe dla nauczycieli:

 • dwie nauczycielki przedmiotów zawodowych gastronomicznych odbyły praktykę zawodową w wymiarze 40 godzin w okresie od 9 do 15 czerwca 2020r. w Gościńcu Jurajskim w Żarkach.
 • nauczycielka przedmiotów fryzjerskich odbyła praktykę zawodową w wymiarze 40 godzin w okresie od 2 do 9 marca 2020r. w Atelier Fryzjerskim Olgi Szcześniewskiej w Wierzchowisku.

Praktyki odbywały się w godzinach pracy przedsiębiorstw, według hamonogramu opracowanego dla uczestniczek, dla których zakupiono również odzież ochronną oraz pokryto koszt szkolenia BHP.

Łącznie w projekcie wzięło udział 5 nauczycielek: 3 przedmiotów gastronomicznych i 2 fryzjerskich.

3. Staże dla uczniów

Projekt przewidywał organizację staży dla 20 uczniów w zawodach kucharz i fryzjer. Celem staży było zdobycie doświadczenia zawodowego  i nabycie praktycznych umiejętności. Staże były realizowane na podstawie programu opracowanego przez szkołę we współpracy z instytucją przyjmującą stażystę. Na czas trwania praktyki zawierana była pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi w jej realizację. Uczestnikom stażu wypłacono stypendium za przepracowanie 150 godzin i zakupiono odzież ochronną. Opiekunom stażystów wypłacono dodatek do wynagrodzenia.

Łącznie w stażach uczestniczyło:

 • 9 kucharzy - Gościniec Jurajski w Żarkach,
 • 11 fryzjerów - Studio Fryzjerskie Izabela Nowak w Żarkach.

Po zakończeniu staży uczniowie otrzymali stosowne zaświadczenia.

4. Kurs Fryzjer

Jako ostatni w ramach realizacji projektu "Lepszy start w zawodową przyszłość" odbył się kurs fryzjerski. W szkoleniu, które rozpoczęło się 8 września 2020r. wzięło 8 uczniów w zawodzie fryzjer. 120-godzinne szkolenie obejmowało: pielęgnację włosów, techniki strzyżenia, koloryzację. Kurs zakończył się 15 października 2020r. egzaminem przed komisją Regionalnego Centrum Walidacji Egzaminowania Certyfikacji w Katowicach. 

5.  Operator CNC - obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

29 czerwca 2020r. rozpoczęliśmy realizację kursu "Operator CNC - obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie" dla 10 uczniów klas wielozawodowych. Kurs obejmował 90 godzin i zakończył się 27 lipca 2020r. egzaminem przed komisją Regionalnego Centrum Walidacji Egzaminowania Certyfikacji w Katowicach. 

 6. Murarz-tynkarz

10 uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budwnictwie wzięło udział w kursie Murarz-tynkarz. Zajęcia rozpoczęły się 5 listopada 2019r. niestety pandemia i zawieszenie działalności szkół przerwało realizację. Szkolenie zostało wznowione w czerwcu. Łącznie kurs obejmował 180 godzin i zakończył się egzaminem przed komisją Regionalnego Centrum Walidacji Egzaminowania Certyfikacji w Katowicach. 

7. Wizaż

Kurs wizażu to drugie szkolenie, które zostało zorganizowane dla 8 uczestników projektu: Lepszy start w zawodową przyszłość". Kurs trwał od 13 do 17 stycznia br. i obejmował 40 godzin. Uczniowie poznali sposoby przygotowania skóry do wykonania makijażu, rodzaje makijażu i sposoby ich wykonania.

8. Przedłużanie włosów

14 grudnia 2019r. rozpoczął się w naszej szkole kolejny kurs dla uczniów finansowany z projektu "Lepszy start w zawodową przyszłość". 8 fryzjerów uczestniczyło w szkoleniu "Przedłużanie włosów". Kurs trwał 10 godzin i obejmował naukę różnych metod przedłużania włosów.

9. Barista

6 uczniów w zawodzie kucharz uczestniczyło w kursie "Barista". 30 godzinny kurs realizowany był w dniach od 02.12.19r. do 06.12.19r.

 

10. Kurs "Murarz-tynkarz"

5 listopada 2019r. dziesięciu uczniów zawodów monetr zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie rozpoczęło kurs "Murarz-tynkarz". Kurs ma trwać łącznie 180 godzin. Do 29 listopada uczniowie zrealizowali część teoretyczną kursu. Część praktyczna odbędzie się w drugim półroczu.

11. Kurs "Kierowca operator wózka jezdniowego"

Od 7 do 28 października trwał w naszej szkole kurs "Kierowca opertor wózka jezdniowego", zorganizowany w ramach projektu "Lepszy start w zawodową przyszłość". Kurs składał się z dwóch części: teoretycznej trwającej 34 godziny i praktycznej dziesięciogodzinnej. Uczestniczyło w nim 2 pełnoletnich uczniów kształcących sie w zawdzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Kurs zakończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Częstochowie. Łącznie w kursie wózka jezdniowego realizowanego w ramach projektu  wzięło udział 10 uczniów.

12. Kurs Rusztowania budowlano-montażowe, metalowe – montaż i demontaż.                             

Od 28 maja do 29 czerwca 2019r. dziesięciu pełnoletnich uczniów uczestniczyło w kursie: Rusztowania budowlano-montażowe, metalowe – montaż i demontaż. Na kurs składało się 40 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych z podziałem na grupy. Po zakończonym kursie uczestnicy przystąpili do egzaminu przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs został zorganizowany w ramach projektu "Lepszy start w zawodową przyszłość".

13. Kurs barmański

Od 20 do 24 maja 2019r. dwunastu uczniów w zawodzie kucharz uczestniczy w kursie barmańskim. Pod okiem profesjonalnego barmana poznają teoretyczne i praktyczne tajniki tego zawodu. trwający 30 godzin kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym. Kurs jest organizowany w ramach projektu "Lepszy start w zawodową przyszłość".

14. Kurs "Kierowca operator wózka jezdniowego"

Od 25 lutego do 29 marca 2019r. trwał w naszej szkole kurs "Kierowca opertor wózka jezdniowego", zorganizowany w ramach projektu "Lepszy start w zawodową przyszłość". Kurs składał się z dwóch części teoretycznej trwającej 34 godziny i prktycznej dziesięciogodzinnej. Uczestniczyło w nim 8 pełnoletnich uczniów kształcących sie w zawdzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Kurs zakończył się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Częstochowie.

14. Zakupy wyposażenia pracowni

Wyposażenie zakupiono do pracowni gastronomicznej, fyzjerskiej i obrabiarek sterowanych numerycznie (mechanicznej).

 

15. Zapraszamy uczniów i nauczycieli 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ŻARKACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH 

do udziału w projekcie „Lepszy start w zawodową przyszłość."

Uczestnicy: Grupę docelową projektu stanowią: uczniowie (40 os.) oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu (3 os.) w Branżowej Szkole I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 

 Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

1. Praktyki zawodowe/staże w celu podwyższenia jakości procesu kształcenia zawodowego Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach

2. Kursy, szkolenia i doradztwo zawodowe dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach

3. Podniesienie kompetencji nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach

8. Doposażenie pracowni zawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach

   Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach poprzez podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych 40 (12K, 28M) uczniów i uczennic dzięki kursom/szkoleniom zawodowym, oraz praktykom/stażom w przedsiębiorstwach oraz poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji 3 nauczycielek zawodu dzięki kursom/szkoleniom zawodowym w przedsiębiorstwach, oraz poprzez rozwój współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym i doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w terminie 1.09.2018-31.08.2020.

 Planowane efekty projektu:

Podniesienie aktywności zawodowej i wzrost zatrudnialności na przyjaznym i otwartym rynku pracy; Poprawa efektywności podmiotów rynku pracy; związane z poprawą konkurencyjności regionu: Rozwój przedsiębiorstw opartych o specyficzne potencjały województwa, w tym technologie kreowane w regionie i produkty lokalne; Rozwój nowych specjalizacji gospodarczych, w szczególności związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu i rozwój przemysłów kreatywnych w regionie; Wzrost atrakcyjności miejsc pracy i jakości życia przyciągające do regionu nowych mieszkańców oraz tworzenie warunków sprzyjających powrotom młodych osób z emigracji.

  

Informacje i zapisy:

Zespół Szkół w Żarkach, ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki

tel.: 34 / 314-80-99,   fax: 34 / 314-82-25

www: szkoly.zarki.zdz.pl

e-mail: s-zarki@zdz.katowice.pl

 

 

Pliki do pobrania