- Blacharz samochodowy

Blacharz samochodowy - symbol cyfrowy zawodu 721306

Kwalifikacja: MOT.01 (obecnie MG.24 ) - Diagnozowanie i naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych.

Kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy odbywa się w ramach klasy wielozawodowej.

Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie blacharz samochodowy realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia  ogólnokształcące, natomiast teoretyczne kształcenie  zawodowe podczas corocznych miesięcznych kursów dokształcających odbywających się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Zajęcia praktyczne uczniowie realizują u pracodawców (w warsztatach samochodowych). Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą.

Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę, na podstawie której staje się on pracownikiem młodocianym, a trzyletni okres nauki wlicza się do stażu pracy i emerytury.

Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

  • częściowo odpłatnych kursach zawodowych

  • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

2) naprawa nadwozi pojazdów samochodowych;

3) wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzamin zawodowego z kwalifikacji MOT.01 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II. Po otrzymaniu swiadectwa dojrzałości mogą podjąć studia wyższe.

Możliwość zatrudnienia:

  • w zakładach branży motoryzacyjnej, zwłaszcza w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów oraz wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych,

  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły