- Ślusarz

Ślusarz - symbol cyfrowy zawodu 722204

Kwalifikacja: MEC.08 (obecnie MG.20 ) - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Kształcenie w zawodzie ślusarz odbywa się w ramach klasy wielozawodowej.

Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie ślusarz realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia ogólnokształcące, natomiast teoretyczne kształcenie zawodowe podczas corocznych miesięcznych kursów dokształcających odbywających się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Zajęcia praktyczne uczniowie realizują u pracodawców (w zakładach metalowych). Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą.

Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę, na podstawie której staje się pracownikiem młodocianym, a trzyletni okres nauki wlicza się uczniowi do stażu pracy i emerytury.

Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

  • częściowo odpłatnych kursach zawodowych

  • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;

2) wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;

3) wykonywanie połączeń materiałów;

4) Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji MEC.08 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł:

  • technika mechanika

po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji MEC.09 - "Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń" oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

  • w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej,

  • w zakładach naprawczych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej,

  • prowadzenie własnego warsztatu ślusarskiego.

Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły