- Sprzedawca

Sprzedawca - symbol cyfrowy zawodu 522301

Kwalifikacja: HAN.01 (obecnie AU.20  ) - Prowadzenie sprzedaży.

Kształcenie w zawodzie sprzedawca odbywa się w ramach klasy wielozawodowej.

Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie sprzedawca realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia ogólnokształcące, natomiast teoretyczne kształcenie zawodowe uczniowie podczas corocznych miesięcznych kursów dokształcających odbywających się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Zajęcia praktyczne uczniowie realizują u pracodawców. Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą.

Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę, na podstawie której staje się on pracownikiem młodocianym, a trzyletni okres nauki wlicza się uczniowi do stażu pracy i emerytury.

Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

  • częściowo odpłatnych kursach zawodowych

  • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowanie sprzedaży;

2) sprzedaż towarów.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji HAN.01 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł:

  • technika handlowca

po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji HAN.02 - "Prowadzenie działań handlowych" oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

  • sklepy, kioski, supermarkety,

  • inne miejsca, w którym odbywają się transakcje kupna i sprzedaży bezpośredniej,

  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły